Teksty dnia

W tym miej­scu znaj­dziesz wszys­tkie tek­sty dnia — zgromadziliśmy 5253 teksty dnia.

Le­piej nic nie mówić, niż mówić rzeczy nic nie warte. 

myśl dnia z 1 grudnia 2017 roku
zebrała 42 fiszki • 5 czerwca 2010, 18:40

Nic tak nie wzrusza mężczyz­ny, jak łzy ko­biety, którą kochać zaczy­na, i nic nie drażni go tak, jak łzy ko­biety, którą kochać przestaje. 

cytat dnia z 1 grudnia 2017 roku
zebrał 77 fiszek

Ludziom przes­ta­je po­dobać się raj, kiedy zauważają, że nie mają na co narzekać. 

aforyzm dnia z 30 listopada 2017 roku
zebrał 8 fiszek • 28 listopada 2017, 01:21

Nie narze­kam na ludzi, lecz na tych, którzy się pod nich podszywają. 

cytat dnia z 30 listopada 2017 roku
zebrał 9 fiszek

Cza­sami su­fit ro­zumie więcej niż podłoga... 

myśl dnia z 27 listopada 2017 roku
zebrała 46 fiszek • 8 września 2010, 14:27

Człowiek, które­mu su­fit spadł na głowę - stropiony. 

cytat dnia z 27 listopada 2017 roku
zebrał 3 fiszki

W pu­bie jak w ki­nie, nim ur­wie się film, jest wszys­tko w 3D. 

myśl dnia z 26 listopada 2017 roku
zebrała 69 fiszek • 17 grudnia 2010, 19:05

Gra­nica krzyw­dy leży w su­mieniu, w ser­cu ludzkim. 

cytat dnia z 26 listopada 2017 roku
zebrał 58 fiszek

Po­wie­działbym, że piękna, wie­czna i ro­man­tyczna jest tyl­ko miłość... niespełniona. 

cytat dnia z 18 listopada 2017 roku
zebrał 28 fiszek

Lek­cja, która nie zos­ta­je za­liczo­na - pow­tarza się. 

myśl dnia z 17 listopada 2017 roku
zebrała 13 fiszek • 9 lipca 2011, 10:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

d'Arc

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 08:42carolyna sko­men­to­wał tek­st Pułapka

dzisiaj, 08:41carolyna sko­men­to­wał tek­st Humbert na łożu śmier­ci

dzisiaj, 08:39carolyna sko­men­to­wał tek­st Powtórka...  

dzisiaj, 08:27róż li­la wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 08:22PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Humbert na łożu śmier­ci

dzisiaj, 07:42giulietka sko­men­to­wał tek­st Humbert na łożu śmier­ci

dzisiaj, 07:41giulietka sko­men­to­wał tek­st Tekstem szes­naste­go dnia stycznia [...]

dzisiaj, 07:38giulietka sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

dzisiaj, 07:12fyrfle do­dał no­wy tek­st Lepiej być w prok­reac­ji [...]