Teksty dnia

W tym miej­scu znaj­dziesz wszys­tkie tek­sty dnia — zgromadziliśmy 5127 tekstów dnia.

Szu­kamy co­raz to no­wych roz­wiązań, za­miast za­pytać, w czym jest problem. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 59 fiszek • 24 stycznia 2014, 16:22

Nie roz­strzyg­nięty prob­lem może in­te­reso­wać naukow­ca, ale znudzi zwykłego czytelnika. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 32 fiszki

Wiek to tyl­ko pus­te cyf­ry, które sa­mi wy­pełniamy własną historią. 

aforyzm dnia z przedwczoraj
zebrał 11 fiszek • 11 kwietnia 2017, 19:45

Życie wy­jawia nam swo­je praw­dy, nie bacząc na wiek. 

cytat dnia z przedwczoraj
zebrał 17 fiszek

Ludzkość to my, czy nam się to po­doba czy nie. 

cytat dnia z 18 sierpnia 2017 roku
zebrał 11 fiszek

To nie ma znacze­nia czy jes­tem, czy mnie nie ma... 

myśl dnia z 18 sierpnia 2017 roku
zebrała 11 fiszek • 19 stycznia 2012, 21:40

... mędrca od głup­ca nie różni sa­ma wie­dza, lecz... umiejętność korzys­ta­nia z niej... 

aforyzm dnia z 17 sierpnia 2017 roku
zebrał 19 fiszek • 15 sierpnia 2017, 22:12

Sa­ma wie­dza nie wys­tar­czy, trze­ba jeszcze umieć ją stosować. 

cytat dnia z 17 sierpnia 2017 roku
zebrał 37 fiszek

Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia o sa­mym sobie.
A człowie­czeństwo kończy się tam, gdzie zaczy­na­my de­cy­do­wać o wol­ności in­nych.


insp.Irracja 

myśl dnia z 16 sierpnia 2017 roku
zebrała 9 fiszek • 11 sierpnia 2017, 14:09

A czegóż człowiek nie od­da za wol­ność? Któryż mi­lioner, gdy­by mu za­ciśnięto gardło pętlą, nie od­dałby wszys­tkich swoich mi­lionów za je­den łyk powietrza? 

cytat dnia z 16 sierpnia 2017 roku
zebrał 18 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Salinger

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 05:22Veroni sko­men­to­wał tek­st Człowiek wyt­ra­ca smak, jak [...]

dzisiaj, 01:53Trzykropek sko­men­to­wał tek­st nic wiel­kiego

dzisiaj, 01:45Trzykropek sko­men­to­wał tek­st nic wiel­kiego

dzisiaj, 00:58skorek sko­men­to­wał tek­st Na Piot­ra Fron­czew­skiego

dzisiaj, 00:46Trzykropek sko­men­to­wał tek­st *

dzisiaj, 00:43Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 00:41Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm nie lu­bi po­rażki.  

dzisiaj, 00:33Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm nie lu­bi po­rażki.  

dzisiaj, 00:22Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm nie lu­bi po­rażki.  

dzisiaj, 00:08Salomon sko­men­to­wał tek­st Wy ma­cie swo­je Pra­wo, [...]