Teksty dnia

W tym miej­scu znaj­dziesz wszys­tkie tek­sty dnia — zgromadziliśmy 4754 teksty dnia.

Cza­sem trze­ba wziąć się w garść i nie puszczać. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 12 fiszek • wczoraj, 10:01

Szczęście to tyl­ko garść pełna wody. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 32 fiszki

Wspo­minam tych, co by­li, nie tych, co mieli. 

myśl dnia z wczoraj
zebrała 76 fiszek • 23 października 2011, 20:40

Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z dru­gim człowiekiem. 

cytat dnia z wczoraj
zebrał 58 fiszek

Prze­moc nie po­win­na być wspiera­na przez niemoc. 

aforyzm dnia z przedwczoraj
zebrał 7 fiszek • 21 stycznia 2017, 12:09

[Poez­ja] po­win­na być nieuf­nością. Kry­tycyz­mem. De­mas­ka­tor­stwem. Po­win­na być tym wszys­tkim aż do chwi­li, gdy z tej Ziemi znik­nie os­tatnie kłam­stwo, os­tatnia de­mago­gia i os­tatni akt przemocy. 

cytat dnia z przedwczoraj
zebrał 8 fiszek

Mi­jamy się z prawdą, próbując ją wyprzedzić...

*wol­no dochodzić do prawdy.. 

myśl dnia z 21 stycznia 2017 roku
zebrała 12 fiszek • 20 stycznia 2017, 17:07

Naj­lep­sza część życia mi­ja nam na mówieniu:
jest za wcześnie, a po­tem jest za późno. 

cytat dnia z 21 stycznia 2017 roku
zebrał 15 fiszek

Pokój i zgo­da - to na to po­win­na być moda. 

myśl dnia z 20 stycznia 2017 roku
zebrała 55 fiszek • 18 czerwca 2011, 11:34

Wiel­kie dzieło nawróce­nia świata roz­poczy­na się od małych nieraz wy­siłków, od bu­dowa­nia zgo­dy w naszych rodzi­nach, pa­rafiach, w śro­dowis­kach pracy. 

cytat dnia z 20 stycznia 2017 roku
zebrał 22 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Amiel

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 11:43Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Lubje pi­rogi.  

dzisiaj, 11:33onejka sko­men­to­wał tek­st Czasem trze­ba wziąć się [...]

dzisiaj, 11:32natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nadzieja jest tym sta­rym [...]

dzisiaj, 11:31onejka sko­men­to­wał tek­st Nadzieja jest tym sta­rym [...]

dzisiaj, 11:29onejka sko­men­to­wał tek­st Lubje pi­rogi.  

dzisiaj, 10:43szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:31szpiek wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 10:07Renika sko­men­to­wał tek­st koszmar z uli­cy Wiązo­wej

dzisiaj, 09:49natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Szczeremilczenie

dzisiaj, 09:41Cykam sko­men­to­wał tek­st mam tri­pa ... :P http://www.youtube.com/watch?v=ZaD-lIRUdGc