Teksty dnia

W tym miej­scu znaj­dziesz wszys­tkie tek­sty dnia — zgromadziliśmy 4807 tekstów dnia.

Mam ko­ta, głas­kam go, kiedy przyj­dzie mu na to ochota.

Z poz­dro­wieniami dla ko­cia­rzy w dniu ko­ta ;) 

anegdota dnia z dzisiaj
zebrała 23 fiszki • przedwczoraj, 23:53

Kot nie porzu­ca łapa­nia myszy mi­mo wy­nale­zienia pułapek. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 19 fiszek

Nie pozwól nadziei zgasnąć. Lep­szy jej płomyk, niż życie w ciemności. 

myśl dnia z wczoraj
zebrała 15 fiszek • 15 lutego 2017, 21:56

Nie re­zyg­nuj z nadziei, nie daj się po­nieść roz­paczy z po­wodu te­go, co się stało. Opłaki­wanie te­go, co nie wróci, co zos­tało stra­cone bez­powrot­nie, jest naj­gor­szą z ludzkich słabości. 

cytat dnia z wczoraj
zebrał 67 fiszek

Miłosier­ny deszcz -
pochy­la się źdźbło trawy
nad lo­sem mrówki 

haiku dnia z przedwczoraj
zebrał 95 fiszek • 16 stycznia 2013, 10:48

Człowiek nig­dy nie po­winien być zbyt pew­ny, że wyg­rał. Zwłaszcza z losem. 

cytat dnia z przedwczoraj
zebrał 27 fiszek

Żeby nie opuścić rzeczy, pot­ra­fimy po­zos­tać z ludźmi, którzy nic dla nas nie znaczą... 

myśl dnia z 16 lutego 2017 roku
zebrała 26 fiszek • 15 lutego 2017, 11:48

Kochać można na­wet rzeczy mar­twe. Niena­widzić tyl­ko człowieka. 

cytat dnia z 16 lutego 2017 roku
zebrał 20 fiszek

Za­kocha­nie - al­bo przechodzi w miłość al­bo przechodzi.. 

myśl dnia z 15 lutego 2017 roku
zebrała 26 fiszek • 13 lutego 2017, 21:15

Cza­sami ro­bimy ta­kie straszne głupo­ty. I to nie wte­dy, kiedy jes­teśmy za­kocha­ni, tyl­ko wte­dy, kiedy nam się wy­daje, że jesteśmy. 

cytat dnia z 15 lutego 2017 roku
zebrał 28 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Czechow

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 15:10Krio sko­men­to­wał tek­st Co za dar­mo, to [...]

dzisiaj, 15:06dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 14:52dark smurf sko­men­to­wał tek­st Mam ko­ta, głas­kam go, [...]

dzisiaj, 14:50dark smurf sko­men­to­wał tek­st Są ludzie jak [...]

dzisiaj, 14:48dark smurf sko­men­to­wał tek­st Co za dar­mo, to [...]

dzisiaj, 14:42Boucharde sko­men­to­wał tek­st Mam ko­ta, głas­kam go, [...]

dzisiaj, 14:42dark smurf sko­men­to­wał tek­st Błąd... każdy go po­pełnia, [...]

dzisiaj, 14:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st nie będą ze mnie [...]

dzisiaj, 14:35scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st koty nie roz­wiązują prob­lemów [...]