Teksty dnia

W tym miej­scu znaj­dziesz wszys­tkie tek­sty dnia — zgromadziliśmy 4975 tekstów dnia.

Księżyc upił noc, zas­pał dzień. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 82 fiszki • 25 maja 2013, 02:08

Ra­nek nieraz przy­nosi radę, a noc często od­mienia myśli. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 60 fiszek

Sta­wiam gra­nice, dla­tego jes­tem wolna. 

myśl dnia z wczoraj
zebrała 23 fiszki • 21 maja 2017, 20:29

Są gra­nice, których przek­rocze­nie jest niebez­pie­czne: przek­roczyw­szy je bo­wiem, wrócić już niepodobna. 

cytat dnia z wczoraj
zebrał 22 fiszki

no­gi - or­ga­ny ścigania 

myśl dnia z przedwczoraj
zebrała 12 fiszek • 16 maja 2017, 20:12

Na­wet naj­piękniej­sze no­gi gdzieś się kończą. 

cytat dnia z przedwczoraj
zebrał 25 fiszek

Naj­częściej grzeszy­my, aby od­reago­wać prze­winienie poprzednie. 

myśl dnia z 21 maja 2017 roku
zebrała 53 fiszki • 22 maja 2010, 18:28

Nie pozwól, aby in­ni mar­no­wali ci życie bar­dziej, niż to konieczne. 

cytat dnia z 21 maja 2017 roku
zebrał 57 fiszek

Poeci to rac­jo­naliści; opi­sują emoc­je, bo inaczej nie pot­ra­fią ich zatrzymać. 

myśl dnia z 20 maja 2017 roku
zebrała 13 fiszek • 19 maja 2017, 19:12

Wszys­tko jest poezją, a naj­mniej poezją jest na­pisa­ny wier­sz; każdy jest poetą, a naj­mniej poetą jest poeta piszący wiersze. 

cytat dnia z 20 maja 2017 roku
zebrał 45 fiszek

de Gaulle

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 17:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Echo

dzisiaj, 17:25nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Mąż na wykładach(ko­lej­ny fa­kul­tet), [...]

dzisiaj, 17:14nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Umieć być ubo­gim, to [...]

dzisiaj, 16:56yestem sko­men­to­wał tek­st no­gi - or­ga­ny [...]

dzisiaj, 16:51yestem sko­men­to­wał tek­st Umieć być ubo­gim, to [...]

dzisiaj, 16:30szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Najpełniej is­tnieje to, co [...]

dzisiaj, 16:22adamantine sko­men­to­wał tek­st Mąż na wykładach(ko­lej­ny fa­kul­tet), [...]

dzisiaj, 16:17oszi3 sko­men­to­wał tek­st W przy­pad­ku li­terac­kiego sa­mog­wałtu, [...]

dzisiaj, 15:53natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Mąż na wykładach(ko­lej­ny fa­kul­tet), [...]